Baanreglement LTC Urmond
 
     
HET AFHANGSYSTEEM

De bedoeling van het gebruik van het afhangbord is om ieder lid zo veel mogelijk gelijke kansen te bieden om te tennissen.
Op het afhangbord kunnen leden door het plaatsen van hun geldige spelers-/introductiepas een baan voor maximaal 45 minuten reserveren.
Het afhangen voor de te bespelen baan dient persoonlijk te geschieden en alléén wanneer men op het tenniscomplex aanwezig is. Reserveren voor en/of door derden is niet toegestaan.

Een ieder wordt geacht zich strikt aan het reglement te houden.

Het afhangen dient in onderstaande volgorden te gebeuren:

- Op vrije banen, indien die er zijn.
- Op de baan waar het langs wordt gespeeld.
- Op de baan, waar bij gelijke speeltijd het minste aantal spelers aanwezig is.

Bij grote drukte is het spelen van dubbelpartijen verplicht.

De op het bord aangegeven tijden gelden inclusief wisselen, onderbrekingen (o.a. regen) en baanonderhoud (vegen etc.).
Indien 2 leden een baan hebben gereserveerd en er tussen tijdstip van het reserveren en het begin van de partij toeloop ontstaat, kunnen 2 wachtende leden alsnog op deze baan afhangen.
Indien er geen wachtenden zijn, mag men niet opnieuw afhangen; doch er kan verder gespeeld worden tot andere leden van de baan gebruik wensen te maken.

Speelt men zonder op het afhangbord te hebben gereserveerd, wordt aangenomen dat men langer dan 45 minuten heeft gespeeld. Men zal dan direct plaats moeten maken voor de leden die op de betreffende baan afhangen.

 
ARTIKELEN BAANREGLEMENT
 

Artikel 1. Definities:
Spelers: degenen, die een geldige spelerspas hebben en lid zijn van LTC Urmond.
Geldige spelerspas: de voor het lopende jaar door de KNLTB verstrekte spelerspas met foto c.q. een tijdelijke spelerspas met foto, verstrekt aan nieuwe leden.
Introducé: een niet voor LTC Urmond speelgerechtigd lid.

Artikel 2. Toegang:
Tot de banen hebben uitsluitend die spelers toegang, die aan hun contributieverplichting
hebben voldaan en daardoor in het bezit zijn van een geldige spelerspas.
Deze regeling is niet van toepassing op de deelnemers aan georganiseerde wedstrijden.

Introducés kunnen maximaal 5 keer per seizoen onder begeleiding van een lid gebruik maken van de banen. Zij mogen slechts dan spelen, wanneer er plaats is op de banen.
Een lid mag maximaal 3 personen introduceren en met deze introducés op niet meer dan één baan spelen De kosten bedragen € 7,50 per baan, per persoon en moeten vooraf aan de bar of aan een bestuurslid worden voldaan. Er wordt vervolgens een introductiepasje afgegeven voor op het afhangbord, na het spelen in te leveren aan de bar.
Tevens bestaat voor introducés, die lid zijn van een andere tennisvereniging,
de mogelijkheid om een 5-rittenkaart aan te schaffen tegen de prijs van € 15,00.

Artikel 3. Speeltijden:
De speeltijden zijn van 8.30 uur tot 22.45 uur. Diegenen, die belast zijn met het baanonderhoud, kunnen bepalen dat op basis van de weersomstandigheden en/of de toestand van de banen, van deze tijden wordt afgeweken.
Voor de speeltijdenverdeling wordt verwezen naar het afhangbord en het daarbij behorende afhangreglement dat aangebracht is aan de wand van de kantine.

Artikel 4. Kleding:
Het tennissen is alleen toegestaan in gepaste tenniskleding c.q. trainingspak.
De banen mogen niet anders dan met tennisschoenen betreden worden. Het spelen met schoenen met sterk geprofileerde zolen en hakken is niet toegestaan.

Artikel 5. Baanonderhoud:
Iedere speler is verplicht tijdens het spelen ontstane kuilen te dichten en zwakke plekken direct te herstellen door dit gelijk te maken.
De banen dienen door de spelers, welke hun spel beëindigd hebben, direct te worden geveegd met de beschikbare sleepnetten. Deze netten dienen na gebruik te worden opgehangen in de daarvoor bestemde haken.

Artikel 6. Baanverlichting:
De baanverlichting wordt handmatig via een schakelaar in het clubhuis aangezet.
De bediening geschiedt door de bardienst.
De verlichting van baan 3 en 4 wordt pas ingeschakeld als baan 1 en 2 bezet zijn.
Bij niet meer gebruiken van baan 1 en 2 of 3 en 4 wordt de verlichting van die banen zo spoedig mogelijk uitgeschakeld. De verlichting wordt uiterlijk om 23.00 uur uitgeschakeld.
Voor toernooien, competitiewedstrijden, activiteiten en lessen, zullen door het bestuur banen gereserveerd worden. Deze reserveringen zullen jaarlijks op een afzonderlijk overzicht vermeldt worden.

Artikel 7. Gedrag:
Het bestuur kan bij storend dan wel hinderlijk gedrag op de banen, welke niet past bij het algemene gedrag, deze personen het gebruik van de banen verbieden en verwijderen.
Het is verboden om glaswerk en/of serviesgoed uit het clubhuis mee naar de baan te nemen. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
Roken is verboden in het clubhuis en op de banen.

Artikel 8. Algemeen:
Voor persoonlijk letsel, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen is LTC Urmond niet aansprakelijk.
Voor toernooien, competitiewedstrijden, activiteiten en lessen, zullen door het bestuur banen gereserveerd worden. Deze reserveringen zullen jaarlijks op een afzonderlijk overzicht vermeldt worden.

Artikel 9.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 10. Kennisreglement:
Ieder lid van de vereniging wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat op een voor ieder toegankelijke plaats in het clubhuis is aangebracht.

Artikel 11.
Aldus vastgesteld door het bestuur op 6 november 2003, en aangepast door het bestuur op 18 mei 2015 overeenkomstig het overleg hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering gehouden op 18 januari 2015.

De Voorzitter, Sacha Elzinga.
De Secretaris, Wilma Foederer.